Reklamacje rozpatrywane są na podstawie dowodu zakupu.

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
– pisemnie na adres: ul. K.Adamieckiego 16, 02-495 Warszawa
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tchaya.pl
3. W przypadku reklamacji produktu w postaci żądania dostarczenia produktu bez wad, Klient powinien odesłać zakupiony towar za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem. W celu refundacji bezpośrednich kosztów zwrotu należy podać nr konta bankowego do przelewu.
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
– informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
– żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
– danych kontaktowych składającego reklamację – ma to na celu ułatwienie i przyspieszenie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę,
– wzór reklamacji do pobrania tutaj
Powyższe wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w późniejszym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.